Salgs- og leveringsbetingelser

Norge – Gjeldende fra 1. september 1996/revidert: 06.08.15

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kommer til benyttelse, såfremt ikke annet er avtalt med Nonbye Norge AS og kjøper imellom.

 

1 ) Innledning

Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud eller leveranse dersom ikke annet er skriftlig akseptert av Nonbye Norge AS. Pr. definisjon er kjøper den som kjøper tjenester eller produkter fra Nonbye Norge AS. 

 

2 ) Tilbudets gyldighet

Ethvert tilbud levert fra Nonbye Norge AS er gyldig i 3 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er skriftlig akseptert av Nonbye Norge AS. 

 

3 ) Leveransen

Skriftlig eller muntlig bestilling/ordre er å oppfatte som ordre/avtale. Ved uoverensstemmelse mellom opprinnelig tilbud/levering fra Nonbye Norge AS eller kjøpers bestilling gjelder ordrebekreftelsen og/eller den skriftlige eller muntlige bestillingen som avtale. Ordrebekreftelse kan fungere som kjøpers mulighet for å kontrollere at Nonbye Norge AS har oppfattet kjøpers bestilling korrekt. Kjøper forplikter seg å kontrollere at bestillingen/ordren er i samsvar med kjøpers bestilling/ordre før leveringingen fra Nonbye Norge AS iverksettes.
Oppgitte betingelser for levering er fastsatt i henhold til det beste for Nonbye Norge AS skjønn, men uten forpliktelse for det, og forsinkelser gir ikke rett til andre misligholdsbeføyelser annet enn å kansellere kjøpet (dette kun ved vesentlig forsinkelse). Med mindre annet er avtalt skjer leveringen på kjøpers egen regning og risiko. Uavhengig av om Nonbye Norge AS står for transportkostnader, skal kjøper bære risikoen for ulykker eller skader som oppstår på godset etter levering. Kjøper alene er forpliktet til å tegne forsikring mot transportrisiko. Leveringstidspunktet er forbeholdt streik, vær, forsinkelser fra Nonbye Norge AS sine leverandører og andre forhold som ikke naturlig kan tillegges Nonbye Norge AS.

 

4 ) Forsendelse

Forsendelsesmåten velges av oss etter beste skjønn, såfremt kunden ikke uttrykkelig foreskriver noe annet. Ved ekspress- og fly forsendelser, eller hvis kjøper ønsker en forsendelsesmåte, som avviker fra våre normale forsendelsesmåter, forbeholder vi oss rett til å bekoste kjøperen fraktomkostningen.

 

5 ) Søknad/godkjenninger hos myndigheter

Dersom intet annet er avtalt er det kjøpers ansvar å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger hos myndigheter for levering/utførelsen. Hvis Nonbye Norge AS ifølge avtale sørge for nødvendige tillatelser skjer dette for oppdragsgivers regning og da etter skriftlig avtale. 

 

6 ) Leveringstid

Alle leveringer er normalt 15 virkedager etter ordredato hvis ikke annet fremgår i ordrebekreftelsen. Leveringstid i ordrebekreftelse er normale virkedager. 

 

7 ) Ansvar og erstatning

Nonbye Norge AS forplikter seg å utføre leveransen etter gjeldende avtaler. Hvis Nonbye Norge AS volder skade på materiell eller tredje manns eiendom ved grov uaktsomhet har Nonbye Norge AS ansvarsforsikring i egenskap av utøvende bransje som kan gi erstatning for skader.

 

8 ) Befrielsesgrunner

Følgende grunner skal anses som befrielsesgrunner dersom de inntreffer etter at avtale er inngått og er til hinder for avtalens gjennomføring: Streik, lockout, force majeure, vær/temperatur forhold, feil på leveranse fra leverandør eller forsinkelse fra leverandører på grunn av årsaker nevnt i dette punkt eller mangelfull forhåndsinformasjon for planlegging og fullføring av oppdraget. 

 

9 ) Annullering av ordre

Hvor det etter kjøpers ønske bestemmes å annullere en avgitt ordre forbeholder vi oss retten til å fakturere alle opparbeidede og disponerte omkostninger vedrørende ordren. Nonbye Norge AS kan annullere en tidligere bekreftet ordre, såfremt kjøper har et uavklart økonomisk forhold med Nonbye Norge AS.

 

10 ) Prisindeks

Dersom leveranser blir fullført senere enn 30 dager etter ordrebekreftelsens leveringstid, kan Nonbye Norge AS beregne seg godtgjørelse for endringer i kostnader for materialer og/eller arbeidskraft i henhold til statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. 

11 ) Betaling

Betaling skal av kjøper erlegges på den måte og til den tid som er avtalt ifølge ordre/avtale. Når ordrebekreftelsen ikke inneholder bestemmelser om dette skal betaling skje 10 dager netto etter ferdig levert oppdrag. Ved større leveringer som går over lengre tid kan Nonbye Norge AS avslutte ordre for fakturering etter det naturlige opphold i utførelsen av oppdraget eller etter 1 uke, og skal da utstede ny ordre eller nye ordrer for resterende arbeid. De leverte/monterte varer/oppdrag forblir Nonbye Norge AS eiendom inntil full betaling er mottatt.
Ved overskridelse av forfallstidspunktet pålegges fakturabeløpet 1,5% pr. påbegynte måned samt et administrasjonsgebyr. Vi forbeholder oss rett til å endre rentesatsen, såfremt det skjer endringer i diskosrentesatsen. Innbetalinger dekker eventuelle skyldige renter. 

 

12 ) Design, Underlag, metoder og lignende

Alle tegninger, modeller, verktøy, former og spesifikasjoner som leveres fra kjøper før eller etter leveranse kan arkiveres av Nonbye Norge AS for oppfølging eller service for kjøper på senere tidspunkt.

Ideer, teknikker, metoder, tegninger, modeller, verktøy, former og spesifikasjoner eller liknende som lages, konstrueres av Nonbye Norge AS forblir Nonbye Norge AS eiendom uansett om kjøper helt eller delvis, direkte eller indirekte betaler omkostninger for disse. Hvis ikke må det foreligge skriftlig avtale om dette. 

 

13 ) Reklamasjon

Kjøper skal kontrollere varen straks ved mottagelsen, og eventuell reklamasjon skal finne sted senest 8 dager fra mottagelse av varen. Med mindre annet er avtalt, skal defekte varer, hvor det skal reklameres, omgående returneres til Nonbye Norge AS i samme stand som da de ble mottatt. Reklamasjon berettiger ikke kjøper til å tilbakekalle betaling for den leverte varen. Nonbye Norge AS vil ikke kunne avkreves erstatninger som overstiger varens verdi. I forbindelse med dette skal det uttrykkelig bemerkes at Nonbye Norge AS ikke hefter for driftstap eller andre indirekte tap, der det måtte skyldes uteblivende, forsinkede, mangelfulle eller andre ufullstendige leveranser. 

 

14) Valutaendringer

Valutaendringer vedtatt av myndighetene gir Nonbye Norge AS rett til tilsvarende prisjusteringer på gjeldende tilbud og ordre. 

 

15 ) Produktansvar

Salgsrepresentanten er ansvarlig for skade på eller gjenstander i den grad ansvaret kan plasseres på han/henne. Men salgsrepresentanten er aldri ansvarlig for følgeskader og driftstap, tap av tid, tap av fortjeneste eller lignende indirekte tap. 

 

16 ) Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Nonbye Norge AS leveranse eller vedrørende forståelse av nåværende betingelser for kjøp og levering forsøkes og løses mellom partene. Dersom disse forhandlingene ikke fører til et tilfredsstillende resultat, skal dette bringes frem til den norske retten og avgjøres i henhold til norsk lov.